Äldre

Våra äldre ska ha en meningsfull vardag med tillgång till många aktiviteter. Seniorernas välbefinnande och behov ska stå i centrum för stadens äldre. Här ska livet vara tryggt oavsett om man behöver vård, omsorg eller gemenskap. I Sundbyberg ska ålder och erfarenhet vara något positivt. Staden förbättrar ständigt servicen i dialog med pensionärsorganisationerna. Vi vill under 2017 stärka kvaliteten och valfriheten i servicen som riktar sig till äldre.

Sundbybergs stad står inför många utmaningar de kommande åren. De demografiska förändringarna i samhället innebär inte bara att vår befolkning blir allt äldre. Det innebär även att vi lever allt längre med flertalet kroniska sjukdomar. I Sundbyberg har våra medborgare större behov av kommunens insatser och behov av dessa i genomsnitt tio år tidigare än riksgenomsnittet. Vidare kommer nya och förändrade uppdrag för staden exempelvis avseende förändringar i betalansvarslagen och den kommande kommunaliseringen av hemsjukvården att ställa nya krav på staden. Både ekonomiskt och hur verksamheten styrs.

Staden kan och ska klara dessa utmaningar, men det kräver ett nytt sätt att arbeta. Staden behöver därför en samlad strategi och plan för att klara utmaningarna och erbjuda våra medborgare den bästa, säkraste och mest meningsfulla servicen. Strategin ska ta sikte på hur staden ska klara de demografiska förändringarna med ökat behov av kommunala insatser, nya och förändrade kommunala uppdrag och ansvar, samt en personcentrerad omsorg. Utifrån strategin ska staden utarbeta en framtidsplan med ett tioårigt perspektiv som tar ett samlat grepp för hur hela verksamheten ska utvecklas för att möta behov och utmaningar. Av denna plan ska det framgå hur staden ska svara samlat för boenden, hemtjänst och kontakt med sjukvården samt hur dagverksamhet och aktiviteter kan utvecklas. Ledord för denna framtidsplan är samverkan, utveckling och brukarinflytande.

De äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande ska vara i fokus. Alla äldre ska erbjudas musik- och kulturupplevelser samt fysiska aktiviteter efter förmåga. Träffpunkterna är viktiga mötesplatser och de ska fortsätta att utvecklas bland annat i samverkan med pensionärsorganisationerna.

Vi ska fortsätta skapa möjligheter för frivilliga sociala insatser för äldre, vilket kan medverka till trygga och aktiva äldre. Vi ska också förbättra måltidskvaliteten.

Vi vill öka kvaliteten och egenmakten för de äldre i kommunen. Det betyder att vi verkar för mångfald och variation bland de tjänster och den vård som erbjuds.

Mål
Kvaliteten och det egna inflytandet inom äldrevården ska öka.

I Sundbyberg ska vi ta till vara de möjligheter som teknikutveckling och innovationer ger för att kunna erbjuda både mer trygghet och bättre omsorg. Genom smart teknik får personalen mer tid för omvårdnad.

Valfrihet och inflytande i hemtjänsten ska öka genom möjligheter att välja innehåll i det utbud som erbjuds. Omsorgen ska bättre anpassas efter olika behov och önskemål. Oavsett stadsdel ska man kunna få fullgod omsorg som senior i Sundbyberg.

Duktig personal som trivs och har möjlighet till utveckling skapar en högkvalitativ omsorg. Därför ska arbetsmiljön förbättras och möjligheterna till kompetensutveckling stärkas.

Då våra seniorer blir allt friskare och aktivare vill staden ta fasta på den trenden och skapa bättre möjligheter för ett frisk och aktiv liv. En sådan möjlighet finns i ”Hälsoprojektet” som syftar till att under en period få hjälp med träning och testa sin hälsa.

Uppdrag

  • En strategi och framtidsplan för utveckling av äldreomsorgens hela verksamhet ska tas fram.
  • Äldre ska i möjligaste mån få vård och omsorg på sitt eget modersmål efter behov.
  • Förbättra valfrihet och inflytande i stadens hemtjänst.
  • Hemtjänstens insatser ska kunna erbjudas flexibelt, såväl i tid som i åtgärd.
  • Samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan inom ”Hälsoprojektet” ska inledas.
facebook Twitter Email