Förskola

Alla barn ska oavsett förutsättningar få en bra start i livet. Alla barn har rätt till goda och trygga uppväxtvillkor. Förskolor, pedagogisk omsorg och öppna förskolor ska drivas med fokus på lärande och barnets bästa. Personalen är förskolans viktigaste resurs: En bra arbetsmiljö och funktionell bemanning är grundläggande. Sundbybergs förskolor ska vara i toppskick.

Förskolans pedagogiska verksamhet bidrar till att ge barn en bra start i livet och möjlighet att lyckas i skolan. Förskolans pedagogiska verksamhet ska präglas av både lekfull inlärning och social gemenskap. Våra välutbildade, kompetenta medarbetare bidrar till att höja kvaliteten i förskolan. Vi vill därför inrätta förste förskollärare som ett karriärsteg, vilket gör det lättare för staden att rekrytera förskollärare. Under året ska också ett samarbete med Stockholms Universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning inledas för att stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan.

Litteraturen är en väg till språkstimulans, och den ska ha en given plats i förskolan. Högläsning, samtal och reflektion är viktiga inslag i verksamheten.

Den kommunala förskolan ska ge alla barn en möjlighet till en bra start i skolan, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation. Socialdemokraterna skapar rättvisare villkor genom att fortsätta att fördela medel genom den socioekonomiska pengen.

Sundbybergs förskolor ska arbeta normkritiskt och antirasistiskt samt motverka stereotypa köns-roller och diskriminering i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Det är viktigt att tillsynen av förskolan fungerar och att verksamheten i förskolan håller högsta kvalitet. Oberoende av huvudmannaskap, om brister upptäcks ska åtgärder vidtas skyndsamt.

Informations och kommunikationsteknologi (IKT) ska bli ett verktyg för barnets lärande i förskolan.

Uppdrag

  • Öka personaltätheten i de kommunala förskolorna.
  • Alla barn ska ha möjlighet till 35 timmars barnomsorg.
  • Se över fördelningen av resurserna till förskolorna så att den blir mer rättvis.
  • Skapa fler förskoleplatser i Ursvik och Brotorp.
  • Utveckla HBTQ-kompetensen bland vår förskolepersonal.
facebook Twitter Email