Jobb

Vision

I Sundbyberg ska alla ges möjlighet till att finna ett jobb, en utbildning eller praktikplats. Staden har ett stort ansvar för ungas möjlighet till en meningsfull sysselsättning, insatser för unga som varken studerar eller arbetar ska prioriteras.

Att ha ett jobb att gå till ger tillhörighet, makt över sitt eget liv och framtidstro. Jobben är grunden i ett Sundbyberg som utvecklas i hållbar riktning. Varje gång en medborgare söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, ska staden erbjuda snabba och effektiva insatser. Varje ungdom som avbryter sina gymnasiestudier ska sökas upp och erbjudas stöd att gå tillbaka till studier eller gå vidare till arbete. Personer som söker en vuxenutbildning för att etablera sig på arbetsmarknaden eller karriärväxla ska få större möjligheter att göra detta. Nyanlända Sundbybergare ska få läsa SFI och erbjudas vägledning kring hur den kan bidra på arbetsmarknaden med just sina kompetenser.

Ungdomsarbetslösheten
Vi arbetar för att halvera ungdomsarbetslösheten till 2018. Vi ska sänka arbetslösheten genom jobb, praktik och utbildning inom bristyrken. Vi ska fortsätta med utbildningssatsningar genom kvalificerad gymnasial- och annan yrkesutbildning där det finns arbetsmarknadsbehov, i egen regi och tillsammans med andra.


Vi ska öka samarbetet mellan olika instanser i samhället för att lotsa ungdomar ut i arbetslivet. Sommarjobben har varit en framgångsrik metod för att introducera ungdomar på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att fortsätta erbjuda detta såväl som kommunala visstidsanställningar (KVA), där projekt som Rissne-ambassadörerna och ungdomscafé kan ge ungdomar en bra start i arbetslivet.


Staden ska ta tillvara de möjligheter som regeringen skapat genom s.k. traineejobb. De kombinerar jobb med studier och subventioneras kraftigt av staten. Staten stödjer även handledarstöd.

Insatser
Den som står långt ifrån arbetsmarknaden; är långtidssjukskriven, har nedsatt funktionsförmåga och kanske just därför lever i en socialt utsatt situation ska aktivt erbjudas insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Insatserna ska ha god kvalité och präglas av delaktighet och medbestämmande.


Vi vill starta lokala projekt tillsammans med arbetsförmedlingen, koncernen Sundbybergs stadshus AB och andra aktörer som vill bidra till att motverka arbetslösheten genom jobb och praktik. Kommunen och vår bolagskoncern ska ställa sociala krav i samband med upphandlingar och i ägardirektiv i syfte att skapa arbetstillfällen och praktikplatser lokalt. Jobbskapande insatser ska erbjudas till alla arbetslösa.

Vi kommer fortsätta att förstärka arbetet med svenska för invandrare (SFI), erbjuda svenska för yrkeslivet (SFX) samt stärka vuxenutbildningen genom att bland annat stärka personalen. Dessutom vill vi utveckla arbetet med nyföretagarcentrum.


Genom investeringar i kommunal verksamhet kan vi bidra till att en ökad kvalité och personaltäthet. Rapporter och erfarenheter från andra kommuner visar att man med en ökad bemanning inom socialtjänsten kan minska stadens kostnader, eftersom fler medborgare då kan hjälpas till självförsörjning.


Stadens arbete ska kännetecknas av ett högt socialt ansvarstagande som värnar alla medborgare. Vi prioriterar särskilt socialt utsatta barn. Samhället har ett viktigt ansvar att i tid av svårighet erbjuda människor stöd och hjälp för att komma upp på egna ben. Därför vill vi säkerställa att den lagstadgade rättigheten till stöd säkerställs och att människor i utsatthet får tillräckliga insatser för att komma in i arbete, utbildning eller praktik.


Ett boende är avgörande för en människas liv och samhället har ett ansvar att stödja människor att finna en bostad. Sundbyberg skall arbeta för att säkra att ingen kommunmedborgare står utan bostad och att värdiga boenden erbjuds dem.

Uppdrag

  • Skapa traineejobb i alla stadens förvaltningar.
  • Öka bemanningen inom socialtjänsten.
  • Sociala krav ska ställas i upphandlingspolicyn och ägardirektiv
  • Erbjuda fler Sundbybergare att utbilda sig i vuxenutbildningen och möjliggöra att fler möter arbetsmarknadens krav.
facebook Twitter Email