Kultur och fritid

Genom konst, kultur, föreningsliv och idrott möts människor. Där skapas relationer, förståelse för sammanhang och samtid. Där skapas också gemensamma upplevelser som binder oss människor närmare varandra och lägger grunden för ett livslångt lärande.

Alla människor behöver få utlopp för sin skaparglädje och energi. En del idrottar hela livet, andra målar eller spelar musik. Vissa får aldrig chansen. Det vill vi ändra på. I Sundbyberg ska kultur- och fritidslivet vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsvariationer, bakgrund, ålder och kön eller tjocklek på plånboken. Vår stad är en stad i snabb positiv utveckling, men inte alla får ta del av den utvecklingen. Sundbyberg är på många sätt en delad stad. En av politikens viktigaste uppgifter är att bygga ihop den. Då är kulturen, fritidsverksamheterna och idrotten en av våra bästa verktyg. Att bryta social isolering och ofrivillig ensamhet samt att vara en stöttande del av samhället är en viktig del av den ideella sektorns verksamhet. Här måste staden och sektorn komplettera varandra på ett bra sätt.

Staden ska stödja, uppmuntra och utmana det civila samhället till att skapa ett lätttillgängligt, rikt kulturutbud och idrottsliv, för alla medborgare. Det föreningsliv och den stora ideella sektor som berikar vår stad ska stöttas till en bättre verksamhet och den kunskap de har ska staden dra nytta av.
Staden ska också underlätta och uppmuntra till det livslånga lärandet, här fyller studieförbunden en viktig roll – samarbetet med studieförbunden ska systematiseras och förbättras.


De samtal och idéutbyten som sker i staden, genom engagerade grupper i olika frågor såväl som genom organiserade föreningar – ska staden ta tillvara på. Bland annat ska staden fortsätta det dialogarbete som görs i de olika stadsdelarna. Medborgare som engagerar sig i sitt närområdes utformning är ett bra exempel på lokal demokrati och ska utvecklas ytterligare.

Mål
I Sundbyberg ska ett rikt kultur- och fritidsliv vara tillgängligt för alla oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Kultur och fritidsarbetet ska bidra till förbättrad folkhälsa, ökade kunskapsresultat och ökad kunskap om demokrati

Uppdrag

  • Föreningslivet ska bjudas in för dialog om hur samarbetet mellan staden och den ideella sektorn kan formaliseras för att öka variationen och utbudet av kultur- och fritidsverksamheter.
  • Starta ”unga läser för äldre-projekt” för att stärka ungas läsande samt öka äldres livskvalitet.
  • Underlätta för spontanidrott i stadens utomhusmiljöer och grönområden.
  • Ge ungdomsmottagningen i uppdrag att samtala med tjejer om menstruation, mensskydd, dela ut menskoppar – i syfte att bryta tabu och otryggheten kring ämnet. Detta ska ske i samverkan med Sundbybergs skolor.
  • Nya föreningslokaler och fritidsgårdsmöjligheter ska utredas.
facebook Twitter Email