Skola

Sundbybergs skolor ska vara en skolmiljö för alla. Skolan har sin grund i beprövad erfarenhet och forskning. Den ska ge möjlighet för ett livslångt lärande och kreativ utveckling. Det samhälle vi lever i har ökat kraven på skolunderbyggnad och förmåga att utöka kompetens genom livet. Det är därför nödvändigt att fler elever når resultat som möjliggör för dem att fortsätta sina studier på gymnasienivå.

Det är viktigt att det inte är föräldrars utbildningsbakgrund som styr resultaten för Sundbybergs elever. Det innebär att vi måste satsa på lärare och ge dem möjlighet att utveckla sitt arbete för att höja resultaten i skolorna. Politiken ska ta ansvar för att möjliggöra ett gott resultat men det dagliga arbetet sköts av professionen.


Elever med särskilda behov behöver uppmärksammas tidigt för att få rätt stöd med uppföljning och fungerande rutiner som följer deras utveckling. Det ska finnas möjlighet att kunna göra sina läxor under ordinarie skoltid.

Elevhälsan med skolsköterskor, kuratorer och tillgång till skolpsykolog är en viktig och trygghetsskapande hörnsten för växande barn. Den behöver utökas i en kommun som växer som vår.


Viktiga områden för den socialdemokratiska politiken är att lärarna får fortsätta att utveckla sin pedagogik och att det finns tillräckligt med övrig personal inom skolan som kan bidra med att ge trygghet och utvecklingsmöjligheter för eleverna. Det är viktigt att använda finansiering som styrmedel. Vi satsar på de som behöver det mest. Inget barn ska behöva uppleva att den skiljer ut sig från klasskamrater på grund av familjens ekonomiska situation.

Sundbyberg är en växande kommun vilket är glädjande men vilket också leder till särskilda utmaningar. Elevantalet växer och skolorna behöver utökas med nya lokaler. Högstadiet behöver utökas med en centralt belägen skola i kommunal regi. En skola som attraherar Sundbybergs ungdomar och med ett geografiskt läge som är anpassat till vår kommun. Ska politiken ha möjlighet att ta ansvar över skolan är det också nödvändigt att det finns ett tillräckligt antal skolor i egen regi.


Vi har många elever med utländsk bakgrund i Sundbyberg som fötts här, vistats här i flera år eller som nyss har kommit till Sverige. Det innebär att fortsatta satsningar på svenska som andra språk och kompetensbedömning av nyanlända ska vara en prioriteras.

Mål
En kunskaps- och resultatinriktad skola för alla eleverDet är oerhört viktigt med en särskild satsning på äldre nyanlända elever som börjar i våra skolor och har en bristfällig skolunderbyggnad.

  • En modern lärmiljö i skolan med ändamålsenliga lokaler.
  • Fortbilda lärarna för att bättre stå rustade inför nya utmaningar.
  • Fler yrkeskategorier i skolan, så som fler kuratorer och fritidspersonal.
  • Tvålärarsystem utifrån rektorers bedömning.
  • Satsning på elever från studieovana hem.
  • Undervisningen i svenska som andra språk ska utvecklas.
  • Utveckla mottagande av nyanlända barn.
  • Utveckla elevhälsan.
facebook Twitter Email